Du er her:

Resultater Elevundersøkelsen - SOSIAL TRIVSEL

Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert undersøkelse om elevens læringsmiljø og gjennomføres på 7. og 10. trinn.

Elevundersøkelsen kartlegger blant annet elevens subjektive opplevelse av hvordan de trives på skolen. Resultatene presenteres nedenfor ved hjelp av en skala fra 1 til 5 der 5 viser høy grad av trivsel.

Indeksen består av følgende spørsmål:

  • Trives du godt på skolen?
  • Trives du sammen med elevene i grguppa/ klassen din?
  • Trives du i friminuttene/ fritimene?

Elevundersøkelsen vår 2015

Indikator og nøkkeltall

2013-14

2014-15

Trivsel

4,2

4,2

Støtte fra lærerne

3,8

4,0

Støtte hjemmefra

3,9

3,9

Faglig utfordring

4,2

4,2

Vurdering for læring

3,3

3,1

Læringskultur

3,5

3,7

Mestring

4,0

3,8

Motivasjon

3,7

3,4

Elevdemokrati og medvirkning

3,2

3,2

Felles regler

3,9

3,9

Mobbing på skolen

1,4

1,2

Utdanning og yrkesveiledning

3,9

3,9

 

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent)

 

7,9

 

3,8